Phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh